Algemene voorwaarden

Algemeen

 In deze Algemene Voorwaarden (zoals hierna gedefinieerd) wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van InCorpe, versie 2022. 

AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

BW: het Burgerlijk Wetboek. 

InCorpe: InCorpe B.V. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Hengelo (Overijssel), kantoorhoudende (7556 BN) Hengelo (Overijssel), Demmersweg 7-11, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69845956. 

Opdrachtbevestiging: een (elektronisch) document van InCorpe waarin de opdracht wordt bevestigd, de Algemene Voorwaarden van toepassing worden verklaard en waarin de Werkzaamheden worden omschreven. 

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan InCorpe een opdracht geeft tot het verrichten van Werkzaamheden. 

Opdrachtteam: de natuurlijke personen binnen InCorpe die zowel individueel als gezamenlijk betrokken zijn bij het verrichten van Werkzaamheden, alsmede derden (natuurlijke personen of rechtspersonen) die door InCorpe zijn ingeschakeld bij het verrichten van Werkzaamheden. 

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen InCorpe en Opdrachtgever ten behoeve van het verrichten van Werkzaamheden. 

Werkzaamheden: alle door InCorpe ten behoeve van de opdracht voor Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden of die door InCorpe uit anderen hoofde worden verricht voor Opdrachtgever. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord. 

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door InCorpe, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde aan InCorpe verbonden personen wordt uitgevoerd. Onder aan InCorpe verbonden personen wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor InCorpe, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam is of is geweest. 

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen InCorpe en Opdrachtgever, waaronder alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij InCorpe zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever. 

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever wordt door InCorpe uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

De Werkzaamheden worden door InCorpe uitgevoerd met inachtneming van de voor InCorpe en voor de uitvoerende personen geldende wet- en regelgeving, waaronder gedrags- en beroepsregels indien van toepassing. InCorpe is nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde wet-en regelgeving strijdig of onverenigbaar is. Opdrachtgever verklaart de daaruit voor InCorpe voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren. 

Het mogelijk nietig, vernietigbaar of anderszins niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in een dergelijk geval in overleg treden teneinde de getroffen bepaling te vervangen door een bepaling die de strekking en het gevolg van de getroffen bepaling zo dicht mogelijk benadert, zonder dat deze vervangende bepaling zelf nietig, vernietigbaar of anderszins niet van toepassing is. 

Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door InCorpe en Opdrachtgever ondertekende Opdrachtbevestiging door InCorpe retour is ontvangen, doch uiterlijk op het moment dat InCorpe de Werkzaamheden begint. De Opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan InCorpe verstrekte informatie. De Opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard en/of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. 

Terbeschikkingstelling van informatie door Opdrachtgever

InCorpe bepaalt de wijze waarop en welk lid van het Opdrachtteam de Werkzaamheden uitvoert. Indien volgens de Overeenkomst bepaalde leden van het Opdrachtteam de Werkzaamheden zullen uitvoeren, zal InCorpe zich in redelijkheid inspannen om ervoor zorg te dragen dat deze leden van het Opdrachtteam de Werkzaamheden zullen uitvoeren. InCorpe is gerechtigd om de in de Overeenkomst genoemde leden van het Opdrachtteam te vervangen door personen met gelijke of vergelijkbare deskundigheid. 

Indien tussen Opdrachtgever en InCorpe een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen indien overeengekomen, (b) de noodzakelijke bescheiden en gegevens tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, of (c) indien de uitgangspunten waarop de Werkzaamheden zijn ingeschat wijzigen of onjuist blijken te zijn, dan treden Opdrachtgever en InCorpe in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. 

Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden afgerond zijn altijd indicatief en slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien er sprake is van termijnoverschrijding kan Opdrachtgever in geen geval de Overeenkomst ontbinden en is InCorpe niet schadeplichtig. 

Indien InCorpe op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de Werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan InCorpe worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van InCorpe. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de Werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en InCorpe kunnen worden beïnvloed. 

InCorpe kan bij de uitvoering van de Werkzaamheden, inclusief ten behoeve van ondersteuning van de dienstverlening van InCorpe, derden betrekken. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Werkzaamheden wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met InCorpe overeenstemming te hebben bereikt. 

Bij afronding van de Werkzaamheden kan InCorpe een schriftelijk advies uitbrengen, een mondeling uitgebracht advies schriftelijk bevestigen, een schriftelijk (eind)rapport uitbrengen of een mondelinge presentatie geven. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan concepten van dergelijke adviezen, rapporten of presentaties. Voorts geldt dat indien Opdrachtgever zich wenst te baseren op de inhoud van een geleverd mondeling advies of een ter afronding van de Werkzaamheden geleverde mondelinge presentatie, de Opdrachtgever InCorpe daarvan in kennis dient te stellen, waarna InCorpe de inhoud van het desbetreffende advies schriftelijk zal bevestigen. 

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van e-mails van InCorpe. Handelen of nalaten door Opdrachtgever als gevolg van een dergelijke e-mail komt voor haar eigen rekening en risico. 

InCorpe is niet verplicht om mondelinge of schriftelijke adviezen, rapporten of uitkomsten van de Werkzaamheden te actualiseren naar aanleiding van gebeurtenissen die zich na de levering van de definitieve versie van het advies, het rapport of de uitkomsten hebben voorgedaan. 

De door InCorpe als onderdeel van de Werkzaamheden gegeven adviezen, meningen, verwachtingen, voorspellingen en aanbevelingen kunnen onder geen voorwaarde of omstandigheid worden opgevat als een garantie ter zake van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden. 

De uitvoering van de Werkzaamheden is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien de Werkzaamheden een aanwijzing voor fraude opleveren, zal InCorpe handelen overeenkomstig de voor het Opdrachtteam geldende wet- en regelgeving. 

Geheimhouding

InCorpe is verplicht tot geheimhouding van door of namens Opdrachtgever verschafte vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever tegenover derden, anders dan diegenen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Werkzaamheden. Deze verplichting geldt niet voor zover InCorpe verplicht is tot bekendmaking uit hoofde van de wet, enig voorschrift van een orgaan aan het toezicht waarvan InCorpe is onderworpen, een op InCorpe of op personen werkzaam bij/voor of verbonden aan InCorpe rustende beroepsplicht of op last van een bindende uitspraak van de rechter of een overheidsorgaan. 

De in artikel 6.1 opgenomen verplichting is niet van toepassing ingeval de in dat artikel genoemde informatie reeds algemeen bekend is of bekend wordt, anders dan als gevolg van een onrechtmatige bekendmaking door InCorpe. De desbetreffende verplichting laat voorts onverlet het recht van InCorpe om de in artikel 6.1 genoemde informatie aan zijn externe adviseurs of aan derden over te leggen ten behoeve van de uitvoering van de Werkzaamheden, inclusief ten behoeve van ondersteuning van de dienstverlening van InCorpe, mits onder gelijkluidende geheimhoudingsverplichtingen. 

InCorpe is niet gerechtigd de informatie die door Opdrachtgever aan InCorpe ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen, tenzij InCorpe voor zichzelf optreedt of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan InCorpe voor zichzelf optreden in een tucht-, straf-, bestuurs-of civielrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn. 

Tenzij daartoe door InCorpe voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever (de inhoud van) de Opdrachtbevestiging, rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van InCorpe of delen daarvan, niet aan derden verstrekken danwel bekend maken, indien deze niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien. Het voorgaande geldt echter behoudens een wettelijke verplichting tot verstrekking of bekendmaken. 

InCorpe en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden. 

Intellectueel Eigendom

InCorpe behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot intellectueel eigendom. Alle intellectuele eigendomsrechten die InCorpe gebruikt of heeft gebruikt dan wel ontwikkelt of heeft ontwikkeld tijdens de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, het uitvoeren van de Werkzaamheden of hieruit voortvloeiend, behoren toe aan InCorpe. 

Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om producten waarin intellectuele eigendomsrechten van InCorpe zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten waarvoor InCorpe gebruiksrechten heeft verworven, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van InCorpe, een en ander in de ruimste zin des woords, te verveelvoudigen, bekend te maken (behoudens een wettelijke verplichting tot verstrekking of bekendmaken als bedoeld in artikel 6.4) of te exploiteren. 

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in artikel 7.1 genoemde intellectuele eigendomsrechten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent Werkzaamheden van InCorpe of behoudens een wettelijke verplichting tot verstrekking of bekendmaken als bedoeld in artikel 6.4. 

Ten behoeve van het verrichten van Werkzaamheden voor Opdrachtgever en/of cliënten van InCorpe, is InCorpe gerechtigd om de kennis, ervaring en algemene vaardigheden die InCorpe als gevolg van het verrichten van de Werkzaamheden heeft verkregen, te gebruiken en verder te ontwikkelen. 

Conflicten

Het staat InCorpe te allen tijde vrij om diensten te verlenen aan derden die een belang hebben dat concurrerend is aan of conflicterend is met de belangen van Opdrachtgever, hierna een ‘Conflicterende Partij’, behoudens in het geval de werkzaamheden die InCorpe voor de Conflicterende Partij uitvoert specifiek en direct met de Werkzaamheden voor Opdrachtgever concurreren of conflicteren. In dat laatste
geval zal het Opdrachtteam geen Werkzaamheden verrichten voor de Conflicterende Partij. Het is in dat geval andere personen binnen InCorpe dan het Opdrachtteam wel toegestaan werkzaamheden te verrichten voor de Conflicterende Partij onder de voorwaarde dat passende beveiligingsmaatregelen in werking zijn gesteld. Indien Opdrachtgever bekend is (geworden) met het feit en/of de omstandigheid dat InCorpe een Conflicterende Partij adviseert of voornemens is om dit te doen ter zake van een specifiek en direct met de belangen van Opdrachtgever concurrerend of conflicterend belang, informeert Opdrachtgever InCorpe daar terstond over. 

Honorarium

InCorpe factureert de Werkzaamheden overeenkomstig het in de Opdrachtbevestiging genoemde honorarium en de kosten (waaronder kosten van ingeschakelde derden), zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, en eventueel daarover verschuldigde belastingen. Deze posten worden overeenkomstig het bepaalde in de Opdrachtbevestiging per maand, per kwartaal, per
jaar of na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij InCorpe en Opdrachtgever anders zijn overeengekomen. Over alle door Opdrachtgever aan InCorpe verschuldigde bedragen wordt – indien van toepassing – de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. Het honorarium van InCorpe is niet afhankelijk van de uitkomst van de Werkzaamheden, tenzij dit uitdrukkelijk in de Opdrachtbevestiging anders is overeengekomen; het honorarium van InCorpe is gebaseerd op de mate van verantwoordelijkheid van de personen in het Opdrachtteam, op hun anciënniteit, op hun deskundigheid, op de tijd die zij aan de Werkzaamheden hebben besteed en op de aard en complexiteit van de Werkzaamheden. Onder de kosten zoals genoemd in artikel 9.1 worden verstaan de directe kosten alsmede dekking van onkosten die niet direct aan de Werkzaamheden worden toegerekend. Het door InCorpe gefactureerde bedrag kan afwijken van eerdere schattingen of offertes. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is InCorpe gerechtigd het overeengekomen tarief
dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en InCorpe hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Betaling

Betaling door Opdrachtgever van de aan InCorpe verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door InCorpe aan te wijzen bankrekening. InCorpe is bevoegd ingeval van een aandelentransactie zijn openstaande declaraties bij de notaris in te dienen en op de transactiedatum te laten verrekenen. Indien Opdrachtgever niet binnen de onder artikel 10.1 genoemde termijn heeft betaald, is InCorpe gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van InCorpe, vanaf de vervaldag aan Opdrachtgever de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW) in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening aan InCorpe. Inkomende betalingen strekken eerst ter voldoening van (buiten) gerechtelijke kosten, daarna de rente en daarna de hoofdsom. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die InCorpe maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van InCorpe daartoe aanleiding geeft, is InCorpe gerechtigd te verlangen dat Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk vooruitbetaalt en/of (aanvullende) zekerheid stelt in een door InCorpe te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is InCorpe gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen en is al hetgeen Opdrachtgever aan InCorpe uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling aan InCorpe van het gehele factuurbedrag, inclusief (on)kosten en eventueel verschuldigde rente

Klachten

Klachten met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen, op straffe van verval van rechten aan de zijde van Opdrachtgever, schriftelijk binnen zestig (60) dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever klaagt, dan wel binnen zestig (60) dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan InCorpe kenbaar te worden gemaakt. Klachten als bedoeld in artikel 11.1 schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft InCorpe de keuze tussen aanpassing van het in rekening
gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Tussentijdse beëindiging

De Overeenkomst kan door zowel InCorpe als Opdrachtgever te allen tijde schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Aan zowel InCorpe als Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot tussentijdse beëindiging slechts toe (i) indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit hoofde
van de Overeenkomst en de andere partij ter zake daarvan in verzuim is (als bedoeld in artikel 6:81 BW), (ii) indien de andere partij niet in staat is haar schulden te voldoen en/of in de toestand verkeert van te hebben opgehouden te betalen, (iii) indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, (iv) indien de andere partij een schuldsanering treft. InCorpe behoudt bij een beëindiging op basis van artikel 12.1 of 12.2 aanspraak op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten Werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever ter zake van de declaratie aangaande reeds verrichte Werkzaamheden wordt op het moment
van beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar. In het geval Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt overeenkomstig artikel 12.1 of 12.2, is Opdrachtgever verplicht alle schade en kosten aan de zijde van InCorpe te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, alle door InCorpe in verband met de (toekomstige) Werkzaamheden gemaakte kosten, gedane
investeringen en het bezettingsverlies

Opschortingsrecht

InCorpe is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Artikel 13.1 is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door InCorpe hebben ondergaan.

Vervaltermijn

Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen de rechten van Opdrachtgever jegens InCorpe, uit welke hoofde ook, in ieder geval één (1) jaar nadat (i) de Werkzaamheden zijn voltooid, danwel (ii) Opdrachtgever bij aangetekend schrijven aan InCorpe kenbaar heeft gemaakt dat InCorpe de Werkzaamheden niet tijdig of, niet juist of niet volledig heeft uitgevoerd.

Aansprakelijkheid

InCorpe zal Werkzaamheden naar beste kunnen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Hierbij is sprake van een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis. Iedere aansprakelijkheid van InCorpe en iedere aansprakelijkheid van personen werkzaam bij/voor of verbonden aan InCorpe, waaronder begrepen het Opdrachtteam, die een opdracht uitvoeren of bij de uitvoering betrokken zijn, is uitgesloten, tenzij schade ontstaat als gevolg van opzet of grove schuld door InCorpe, in welk geval slechts InCorpe en niet de personen werkzaam bij/voor of verbonden aan InCorpe, waaronder begrepen het Opdrachtteam, die een opdracht uitvoeren of bij de uitvoering betrokken zijn, aansprakelijk zijn voor de direct ontstane schade. De in artikel 15.2 omschreven aansprakelijkheidsuitsluiting geldt ook voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de Werkzaamheden gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, waar gebruik van is gemaakt door InCorpe. De aansprakelijkheidsuitsluiting geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De opdrachtgever geeft InCorpe het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is. InCorpe zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. InCorpe is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden. InCorpe en alle personen werkzaam bij/voor of verbonden aan InCorpe, waaronder begrepen het Opdrachtteam, zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden ingeschakelde derden. De Opdrachtgever machtigt InCorpe om algemene voorwaarden bedongen door deze derden te aanvaarden, ook ten behoeve van de Opdrachtgever en namens hem. InCorpe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van Remote Access over internet. InCorpe is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade voortvloeiende uit het door Opdrachtgever dan wel derden (i) niet tijdig informeren over of achterhouden van feiten en omstandigheden
die voor een correcte uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn, en (ii) geven van een
verkeerde voorstelling van zaken.

Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart InCorpe en personen werkzaam bij/voor of verbonden aan InCorpe voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband hou en met de ten behoeve van Opdrachtgever (nog te) verrichte(n) Werkzaamheden. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die InCorpe in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt. Opdrachtgever vrijwaart InCorpe tegen alle aanspraken van derden in verband met niet-naleving door Opdrachtgever van de wet- en regelgeving met betrekking tot de AVG en UAVG. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die InCorpe in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of
maakt.

Onafhankelijkheid

InCorpe en personen werkzaam bij/voor of verbonden aan InCorpe zijn verplicht zich te houden aan onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en internationale regelgevers. Om InCorpe in staat te stellen zich aan de betreffende onafhankelijkheidsvoorschriften te houden, is Opdrachtgever desgevraagd verplicht InCorpe tijdig, juist en volledig te informeren omtrent de juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen van (de groep waartoe) Opdrachtgever (behoort), alle financiële en overige belangen en participaties van Opdrachtgever, alsmede omtrent alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden zijn onderneming of organisatie aangaand, een en ander in de ruimste zin des
woords.

AVG

Tijdens de duur van de Overeenkomst kan Opdrachtgever persoonsgegevens aan InCorpe bekend maken of InCorpe kan toegang krijgen tot de persoonsgegevens van Opdrachtgever of met haar verbonden partijen en/of personen. InCorpe zal in dat geval voldoen aan de vereisten die van toepassing zijn op verwerkers onder de AVG. InCorpe zal met betrekking tot de persoonsgegevens die zij verkrijgt van Opdrachtgever: alle redelijke maatregelen treffen om een op de risico’s afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies, diefstal, onjuiste wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang; deze persoonsgegevens alleen gebruiken in het kader van het uitvoeren van haar Werkzaamheden; Deze persoonsgegevens niet overdragen aan derden, met uitzondering van partijen die – met akkoord van Opdrachtgever – worden ingeschakeld bij het uitoefenen van de Werkzaamheden; Voor zover zulks redelijkerwijs van InCorpe verlangd kan worden, op verzoek van Opdrachtgever medewerking verlenen aan verzoeken van betrokkenen met betrekking tot hun rechten onder artikelen 15 t/m 22 AVG, alsmede aan de verplichtingen voor Opdrachtgever voortvloeiende uit 32 t/m 36 AVG. Opdrachtgever garandeert dat het – voor zover benodigd onder de AVG – tijdig tot de vereiste overeenstemming met directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, agenten, contractanten en/of andere betrokkenen is gekomen, zodat InCorpe – en alle door haar ingeschakelde derden – de van Opdrachtgever ontvangen persoonsgegevens kan gebruiken om de Werkzaamheden uit te voeren.
InCorpe heeft een privacy statement welke geraadpleegd kan worden op privacy statement Opdrachtgever is verplicht om betrokkenen op de hoogte te stellen van dit privacy statement alwaar zij informatie kunnen vinden over de uitoefening van hun rechten onder de AVG.

E-mail en internetgebruik

Opdrachtgever en InCorpe kunnen door middel van elektronische post (e-mail) en internet met elkaar communiceren. Aan het gebruik van e-mail en internet zijn echter risico’s verbonden, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. InCorpe is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van e-mail en/of internet. In geval van twijfel omtrent de inhoud of verzending van e-mail zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van InCorpe bepalend. Betalingen door Opdrachtgever aan InCorpe aan een foutief rekeningnummer genoemd in een e-mail van InCorpe komen voor rekening van Opdrachtgever en gelden niet als een bevrijdende betaling

Vertrouwelijkheid, bewaring en eigendom van het dossier

InCorpe houdt ter zake van de opdracht een dossier aan. InCorpe neemt passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van het dossier te waarborgen en de dossiers te bewaren gedurende een periode die voor een goede beroepsuitoefening aanvaardbaar is en die in overeenstemming is met de
wettelijke bepalingen en beroepsregels inzake bewaartermijnen. De dossiers zijn eigendom van InCorpe.

Non-sollicitatie

Opdrachtgever zal tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden en binnen één (1) jaar na beëindiging van de Overeenkomst geen bij de Werkzaamheden betrokken personen van InCorpe in dienst nemen of anderszins werkzaamheden laten verrichten dan wel daarover met deze personen onderhandelen, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van InCorpe, welke toestemming niet op
onredelijke grond zal worden onthouden.

WWFT

Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is InCorpe verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie, voor zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze reguliere werkzaamheden, te melden aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties. Daarnaast is InCorpe ingevolge de Wwft verplicht cliëntenonderzoek te verrichten ten aanzien van een potentiële opdrachtgever. Dit houdt onder meer in identificatie van de potentiële opdrachtgever en verificatie van zijn identiteit voorafgaand aan de Werkzaamheden. InCorpe kan de medewerking van Opdrachtgever vragen ten aanzien van het cliëntenonderzoek. Het is InCorpe toegestaan de Werkzaamheden op te schorten totdat het cliëntenonderzoek naar behoren is afgerond.

Publicatie

InCorpe is bevoegd haar Werkzaamheden voor Opdrachtgever via de (sociale) media of anderszins aan het publiek of aan derden bekend te maken, met dien verstande dat de inhoud van eventuele bekendmakingen en de wijze waarop die bekendmakingen geschieden de voorafgaande goedkeuring van de Opdrachtgever behoeven, welke goedkeuring door Opdrachtgever niet op onredelijke gronden zal worden weerhouden.

Nawerking

Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst die naar hun strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gelden, blijven na de beëindiging onverminderd van kracht, tussen InCorpe en Opdrachtgever.

Overdracht

Geen van de partijen bij de Overeenkomst is gerechtigd om de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij over te dragen aan een derde.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en InCorpe is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en InCorpe vallen onder, de exclusieve competentie van de bevoegde rechter in het arrondissement waarin InCorpe is gevestigd.

Contact met InCorpe

Direct contact met ons

Antwoord binnen 24 uur

Mail naar info@incorpe.nl

Algemene voorwaarden